historiek bestuursleden statuten lidmaatschap links contact

Sinds 2011 publiceert de MGOG in samenwerking met de zustervereniging 'Genootschap voor Geschiedenis te Brugge' een gemeenschappelijke reeks, Historische Monografieën Vlaanderen. De reeks neemt publicaties op die handelen over de (kunst)geschiedenis en archeologie van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Beide volumes zijn te verkrijgen bij de uitgeverij (Lannoo- Academia Press, voor nrs. 1 & 2; Nevelland voor nr. 3). U kan ook het bestelformulier op deze site gebruiken.

 

Totnogtoe verschenen 3 volumes:

1. F. BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel, ca. 1350 - ca. 1500 (2011).

2. J. HAEMERS, De strijd om het regentschaps over Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488) (2014).

3. J. VERFAILLIE, Au Cœur de la Cour. De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (2017).

 

Wat meer informatie over deze publicaties:

 

A_testmap/HMV1.jpg

 

Korte inhoud: Wat is adel, en wie waren de personen die een adellijke status genoten in laatmiddeleeuws Vlaanderen? Deze twee complexe vraagstukken worden beantwoord in het Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500). Dit naslagwerk biedt in de eerste plaats een kritische bespreking van adeldom als een specifieke vorm van sociale status gedurende het Ancien Régime. Daarbij worden de criteria besproken die iemand tot een edelman maakten, en die onderzoekers vandaag de dag kunnen gebruiken om de adel van vroegere tijden op te sporen in de archieven. Op basis van een uitgebreide prospectie van de bewaarde schriftelijke bronnen wordt vervolgens een kritisch overzicht aangereikt van de ca. 450 families die zich met succes als adellijk hebben geprofileerd in het graafschap Vlaanderen tussen het uitbreken van de Zwarte Dood in 1348 en het begin van de zestiende eeuw. Daarbij is voor elke familie informatie opgenomen over de dorpsheerlijkheden die zij beheersten, samen met verwijzingen naar de beschikbare literatuur.

 

 

A_testmap/VMH2.png

 

Korte inhoud: In 1488 deden Brugse opstandelingen het ondenkbare. Met steun van Gent sloten ze de kroonprins van het Habsburgse Keizerrijk (Rooms-koning Maximiliaan van Oostenrijk) op in de stad. Dit boek bestudeert de voorgeschiedenis van dit bekende conflict. Het brengt de motivaties van de opstandelingen aan het licht, gaat in op de factiestrijd die toen in Vlaanderen woedde, en belicht het geweld in Gent, Brugge en Ieper. Toch blijken de opstandelingen geen bruten, maar zelfbewuste burgers die verontwaardigd de wapens opnamen tegen een volgens hen onbekwame regent. Want Maximiliaan oefende enkel het regentschap uit over zijn zoon, graaf Filips de Schone. De strijd om het regentschap zou de inzet zijn van een jarenlang conflict in Vlaanderen, de zogenaamde ‘Vlaamse Opstand', die bijna in een burgeroorlog uitmondde. Uiteindelijk zou Maximiliaan het pleit winnen, maar het blijft de vraag of de Habsburgse dynastie het politieke verzet echt heeft kleingekregen. Dit boek stelt bijgevolg de klassieke visie op de ‘Vlaamse Opstand' grondig bij.

 

 

A_verfaillie.jpg

 

Korte inhoud: Hoogste gerechtshof, bestuursorgaan en waakhond voor vorstelijke en gewestelijke belangen. Vier eeuwen lang, van de 14de tot de 18de eeuw, was de Raad van Vlaanderen één van de belangrijkste instellingen van het oude graafschap Vlaanderen. In dit boek ligt de focus op de griffie van die instelling, een vernieuwende invalshoek die unieke inzichten oplevert over interne dynamiek, geschiedenis, werking en archiefvorming van de Raad en van vroegmoderne instellingen in het algemeen. Daarnaast is dit ook het verhaal van de griffiers zelf, die voor het eerst uit de anonimiteit treden. Aan de hand van een collectieve biografie komen ze in beeld als een groep hoog opgeleide ambtenaren die ambitie en invloed niet schuwden, zowel op professioneel als op familiaal en sociaal vlak. Hierbij wordt vooral gesteund op de inhoud en de vormgeving van het omvangrijke archief van de Raad van Vlaanderen - hun eigen, tastbare nalatenschap.  Publicaties  
  handelingen  
  verhandelingen  
  monografieŽn  
  redactieregels  
  bestelformulier  
  inhoudstafel HMGOG  
  Activiteiten  
  voor leden van de MGOG  
  Fonds  
  voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
  Oproep Prijs van het Gentse Historische Onderzoek  
  Bibliografie  
  van de geschiedenis van gent  
  Nieuws  
  over evenementen, prijzen, publicaties...